Naturresurser.

 

Vatten:

Bättre samarbete mellan kommun och länsstyrelse när det gäller uppföljning

av tidigare vattendomar, samt vara pådrivande när det gäller återställnings och

restaureringsarbeten av de skador som uppkommit i samband

med vattenregleringarna i kommunen.

 

 

Vind:

När det gäller byggande av vindkraftverk ska stor hänsyn till de berörda intressenterna

tas, - och inte bara bygga ut för utbyggnadens skull, med tanke på den överkapacitet

som redan finns av producerad el.

 

Vi vill -

Driva frågan om återbäring till kommunen i form av ersättning per kWh

som framställs inom kommunen. Detta skall gälla både vatten och vindkraftverk.

 

 

Skog:

Maximal vidareförädling av den sågade råvaran inom kommunen.

Energiskog planteras på lämpliga områden av nedlagd åkermark i samråd med SLU's

pilotprojekt inom energiutvinning.

 

 

Gruvor:

Göra en översyn av tidigare befintlig / möjlig framtida gruvverksamhet inom ramen av

lönsamhet gentemot miljöpåverkan. Miljöfrågorna - och en långsiktig hållbarhet,

skall alltid beaktas när det gäller att nyttja våra naturresurser.

 

 

Uran:

Vi säger nej till prospektering/brytning av uran inom vår kommun.

 

 

Övrigt:

Stimulera företagande att tillvarata och förädla produkter inom bär, svamp och fiske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

      Webmaster: Marcus Danielsson.