Vi vill -

Arbeta för tätortens och byarnas utveckling och tillväxt genom att näringsenhetens arbetssätt förändras till mera aktivt uppsökande verksamhet.

Näringsenheten ska vara den lots, som oavsett företagsstorlek är behjälplig vid nyföretagande, nyetablering, tillståndsfrågor, projektsstöds- och bidragsfrågor,

samt finansfrågor.

 

Vi vill -

Att små som stora företag bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt.

Detta är en förutsättning, för att skapa en god företagsanda inom kommunen.

Storleken på företag får inte bli avgörande för kommunens insatser.

I många fall kan ett fåmansföretag med rätt stöd växa till ett större företag.

Viktigt är att befintligt småföretagande inom kommunen vårdas och stimuleras.

 

Vi vill -

Att näringsenheten ska skapa goda förutsättningar för utveckling och tillväxt,

och att metoder och åtgärder för detta tydliggörs och görs mätbara.

Verksamheten skall kunna utvärderas och följas upp på ett enkelt och tydligt sätt.

Ett näringsprogram bör kompletteras med en "handelspolicy" för att stärka tätortens handelscentrum.

 

Vi vill -

Hitta samverkansformer för förbättrad insyn,

påverkan och politiskt inflytande för kommunens byar och landsbygd.

Lokala samhällsråd/bygderåd kan vara lämpliga former som skall utredas.

En bygde- och byautvecklingsplan utarbetas för att skapa riktade förutsättningar

för insatser som är bibehållande och som skapar utveckling och tillväxt,

och verkar främjande för ökad inflyttning.

 

Vi vill -

Att en revidering av bygdemedelsanvändningen utförs.

Fördelningen mellan tätort/landsbygd förs upp till offentlig diskussion.

En frikoppling av bygdemedel från den kommunala budgeten görs, samt att

vilkor och regelverk ses över. Möjligheter till offentlig medfinansiering i bygdemedelsprojekt utreds i samråd med kommun och länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.